Jsme zde Po/St 8 - 16 h a Út/Čt 8 - 11 h

MKPO - Metodika mapování a kategorizace přístupnosti objektů

Pár slov úvodem

Přístupnost prostředí a architektonické bariéry se stávají stále více diskutovanou oblasti. Je zcela zřejmé, že přístupné prostředí není potřebou jen pro skupiny osob se zdravotním postižením, ale naopak se více či méně vztahuje ke každému z nás. Pohybovat se bez bariér potřebuji nejen osoby na invalidním vozíku, ale i osoby s dočasně či plně omezenou schopnosti pohybu, rodiče s kočárky a malými dětmi a v neposlední řadě početná skupina seniorů. Přístupnost prostředí, veřejného prostoru, se de facto stává běžnou potřebou a nejen nadstandardem.

Do doby, než budeme moci prostředí označit za kompletně přístupné, budeme výše uvedeným cílovým skupinám přinášet informace o "bariérovosti" či "bezbariérovosti".   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

Metodika kategorizace přístupnosti objektů slouží pouze pro zpracování informací o stávajícím stavu přístupnosti objektů.  V případě vytváření návrhů na úpravy a odstraňování zjištěných architektonických je třeba respektovat platnou vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Kategorizace přístupnosti prostředí

Legenda - Hlavní piktogramy - Limity

HLAVNÍ PIKTOGRAMY
Objekt přístupný
Objekt přístupný
> Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
> Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce 3 metrů maximálně 12,5 % a při délce 12 metrů maximálně 8 %. Šířka pevná rampa je minimálně 100 cm.
> Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
> Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně; šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměry kabiny šířka 100 cm x hloubka 125 cm.
> Objekty, které mají plošinu nevyhodnocujeme jako objekty přístupné!
> Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta WC I. nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta WC II.
> Povrchy a sklony komunikací v objektu av jeho blízkosti, okolí nijak nekomplikují pohyb osob na invalidním vozíku.
> Problematickým povrchem se rozumí např. zvlášť nerovný povrch s poruchami, historická dlažba s velkými nerovnými kostkami a širokými spárami nebo nakloněným terénem s kombinací příčného a podélného sklonu.
Informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomoci Doplňujících piktogramů a textu.
Objekt částečně přístupný
Objekt částečně přístupný
> Přístupná je jen část objektu, nenaplňuje některé z požadavků uvedených u přístupného objektu. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
> Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce 3 metrů maximálně 16,5 % a při délce 12 metrů maximálně 12,5 %. Minimální šířka pevné rampy 100 cm.
> Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je max. 7 cm.
> Výtah má minimální rozměry: šířka dveří 70 cm; vnitřní rozměry kabiny šířka 90 cm x hloubka 110 cm.
> Plošina má minimální rozměry: šířka dveří 70 cm; přepravní plocha má min. parametry // šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti plošiny jsou uvedeny v doplňujícím textu.
> Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR podle požadavku na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
> Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod vysoký 8 - 18 cm bez řešení k jeho překonání.
Informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomoci Doplňujících piktogramů a textu.
Objekt obtížně přístupný // nepřístupný
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
> Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný; kombinace různých důvodů.
Informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomoci Doplňujících piktogramů a textu.
"Komentář"
Důvodů,proč do mapování přístupnosti zahrnout i obtížně přístupné nebo nepřístupné objekty, je několik.
V první řadě je nutné si velmi snadno, že do této kategorie může být zařazen objekt např. kvůli příliš strmé rampě,
která ale pro osobu na invalidním vozíku se silným doprovodem nebo osobou na elektrickém vozíku může být překonatelná.
Informace slouží i skupinám osob s mírným pohybovým omezením.
Výstupy z mapování mohou sloužit nejen pro informace o stávajícím stavu přístupnosti, ale také jako návrhy úprav jeho zlepšení.
U některých objektů, u kterých přístupnost řešit nelze, např. památkové objekty s točitými schodišti, má uživatel díky přesné informaci,
že se jeho návštěva vyhýbá nebo je třeba pečlivě připravit, případně vybrat si k návštěvě jiného objektu.

Revize Jednotné metodiky mapování a kategorizace přístupnosti prostředí . 

Platnost od 01.07.2020